Reklamácie

Reklamácia a jej uplatnenie

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

 

Ak ide o vadu , ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

 

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci  zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

V prípade uplatnenia reklamácie, sťažnosti alebo podnetu, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:
 

Prevádzka:

Dalap s.r.o.

Stará Vajnorká 11 (areál GOLDEN CITY)

83104 Bratislava

email: info@dalap.sk

telefón: +421903878089, 02/64 781 415

Prosíme o pri uplatňovaní reklamácie o vyplnenie reklamačného protokolu a zaslanie spolu s reklamovaným tovarom -

Reklamačný protokol
                 

              
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady (s uplatnením reklamácie).Reklamácie posielajte ako obyčajný balík / nie ako dobierku /.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.

 

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby(vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:

 

Dalap s.r.o.

Stará Vajnorká 11 (areál GOLDEN CITY)
84103 Bratislava

email: info@dalap.sk

telefón: +421903878089, 02/64 781 415
                 

 

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.

 

V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom. 

 

 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody.

 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy (doc, 41 kB) 

Reklamačný poriadokČlánok I. Zhoda s kúpnou zmluvou, zodpovednosť za vady, záručná doba.

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec (ďalej "tovar") je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou   zmluvou (faktúra), najmä že je bez vád.Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).Predávajúci zodpovedá za vady len kupujúcemu.Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.U tovaru predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.Ak ide o tovar použitý, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim.Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Dlhšiu záručnú dobu môže predávajúci poskytnúť vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu.V záručnom liste predávajúci uvedie podmienky, rozsah, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky plynúce z predĺženej záruky.Predĺžená záruka sa môže týkať i len niektorej súčiastky tovaru, čo musí byť v záručnom liste uvedené.Ak dôjde na základe reklamácie k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí ohľadom súčasti, ktorá bola vymenená a na ktorej bola poskytnutá záruka.Pri výmene je kupujúci oprávnený reklamovaný tovar užívať až do tej doby, kedy mu predávajúci dodá tovar nový.

Článok II. Uplatnenie reklamácie

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný vykonať jeho kontrolu.Ak nie je možné vykonať kontrolu kúpeného tovaru pri prevzatí, pretože je zabalené, preverí kupujúci najmä počet prevzatých originálnych obalových jednotiek, ich stav, druh prevzatého tovaru podľa označenia na obaloch.V prípade viditeľných vád je kupujúci povinný tieto vady uviesť na dodacom liste (predajnom doklade) a požadovať podpísanie tohto zápisu od predávajúceho (posádky vozidla) ako podklad pre uplatnenie reklamácie.Reklamáciu zrejmých (viditeľných) vád tovaru, ktoré kupujúci mohol zistiť pri jeho odovzdaní a ktoré nebudú takto zaznamenaných, nebude môcť predávajúci uznať ako oprávnenú.
Tieto vady, tj vady zistiteľné vonkajšou kontrolou pri dodaní tovaru, je kupujúci povinný reklamovať ihneď po prevzatí tovaru. Ako oprávnená nebude uznaná ani reklamácie spočívajúcu v poškodení tovaru, ak kupujúci na dodacom liste (predajnom doklade) neuviedol žiadne poškodenie obalu a poškodenia tovaru by bez poškodenia obalu nemohlo dôjsť.Kontrolu tovaru, ktoré bolo pri prevzatí zabalené, je kupujúci povinný vykonať ihneď po jeho vybalení. Práva zo zodpovednosti za vady zistené pri tejto kontrole je povinný uplatniť bez zbytočného odkladu a je povinný preukázať, že tieto vady mal tovar už pri dodaní.Ak kupujúci po rozbalení tovaru zistí jeho poškodenie, je povinný uschovať a pri reklamácii predložiť obal tovaru. Ak tak neurobí a pri odovzdaní tovaru neuviedol žiadne poškodenia obalu a poškodenia tovaru by bez poškodenia obalu nemohlo dôjsť (odsek I), nebude jeho reklamácia uznaná.Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby, inak zaniknú.Práva zo zodpovednosti za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho, u ktorého reklamovaný tovar kúpil.Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť zmluvu, faktúru, dodací list, doklad o zaplatení, popr. iným preukazným spôsobom preukázať, že reklamovaný tovar kúpil od predávajúceho, uviesť dátum dodania (prevzatia) tovaru, presné označenie tovaru, detailný popis vady a uplatňovaný nárok.Ak bol vystavený záručný list, je kupujúci povinný ho pri reklamácii predložiť.Podľa povahy tovar kupujúci na reklamáciu prípadne pripojí ďalší, pre posúdenie reklamácie vhodné podklady, napr fotodokumentáciu.Pri reklamácii spíše predávajúci s kupujúcim protokol o reklamácii.Ak kupujúci nereklamuje osobne, zašle reklamáciu predávajúcemu doporučene spolu s údajmi a dokladmi podľa odseku 5 na adresu Dalap sro, Hodonínská 1, 841 03 Bratislava, alebo emailom info@dalap.sk. Na telefonickej reklamácie nebude braný ohľad.

Článok III. Vybavovanie reklamácie

Ak nebude môcť predávajúci z dôležitých dôvodov vybaviť reklamáciu v zákonnej lehote, je na základe súhlasu kupujúceho oprávnený vybaviť reklamáciu v lehote dlhšej s tým, že ak bude reklamácia riešená výmenou tovaru, ktoré bolo kúpené na objednávku, bude lehota na vybavenie reklamácie zhodná s pôvodnou dodacou lehotou.
Na výzvu predávajúceho je kupujúci povinný poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú na vybavenie reklamácie.Najmä je povinný, ak ide o menej objemné predmety, toto zabaliť a odovzdať predávajúcemu.Tovar predkladané na reklamáciu musí byť čisté a zabalené tak, aby pri manipulácii s ním nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu.V prípade vád spočívajúcich v tom, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uvedie do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny, príp. od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.Ak to povahe veci neodporuje alebo pokiaľ sa nepreukáže opak, má sa zato, že rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, existoval už pri prevzatí tovaru.
Pri vadách reklamovaných v záručnej dobe, ktoré možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola opravou bezplatne odstránená. Výmena tovaru (prípadne jeho súčasti) je možná len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné.Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.Pri vadách reklamovaných v záručnej dobe, ktoré nemožno odstrániť,ktoré bránia tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez vady,má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovný výskyt vady po oprave (tzn. že rovnaká chyba sa vyskytla aj po druhej oprave) alebo pre väčší počet vád (tzn. že tovar má v dobe uplatnenia reklamácie súčasnej aspoň tri odstrániteľné vady) tovar riadne užívať.
Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, ale ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo aj na primeranú zľavu.Zľava sa vypláca formou poštovej zloženky alebo prevodom na účet zákazníka.Pre chybu súčasti dodaného tovaru, dielu, jednotlivého komponentu apod nemožno reklamovať celú dodávku tovaru. Kupujúci má iba právo na opravu, popr. výmenu chybnej súčasti, dielu alebo komponentu.Rozhodnutie o reklamácii predávajúci oznámi kupujúcemu a dohodne s ním konkrétny postup vybavenia reklamácie.Ak kupujúci reklamoval neoprávnene, napr:nepravdivo uviedol vadu alebo jej príčinu, je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady vzniknuté s vybavovaním tejto reklamácie.

Článok IV. Vylúčenie zodpovednosti za vady

U výrobkov z prírodných materiálov nemožno ako vady reklamovať javy vyplývajúce z charakteru použitého materiálu ako sú nedokonalosť disproporcie v prefarbenie, tónovanie, štruktúre, apod.U výrobkov, zhotovovaných úplne alebo čiastočne ručne, nemožno ako vady reklamovať drobné odchýlky vyplývajúce z charakteru ručné práce.V prípade doobjednania tovaru alebo jeho častí nemožno ako vadu reklamovať rozdiel v odtieni.
Ako vady nemožno reklamovať zmeny tovaru vzniknuté v dôsledku jeho opotrebenia užívaním, zmeny tovaru vzniknuté v dôsledku atmosferických či chemických vplyvov, ako aj v dôsledku neodbornej údržby alebo nevhodného skladovania.Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady tovaru:ktoré po prevzatí spôsobil kupujúci alebo iná osoba odlišná od predávajúceho, alebo vznikli v dôsledku vonkajších udalostí ktoré vznikli v dôsledku neodbornej manipulácie s tovarom ktoré vznikli v dôsledku nevhodného vystavenia nepriaznivým poveternostným podmienkam (mrazu, dažďu, snehu),ktoré vznikli nadmerným opotrebením v dôsledku nevhodného spôsobu užívania,ktoré vznikli v dôsledku mechanického poškodenia, vykonané úpravy či iného zásahu.Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli pri doprave a montáži tovaru, pokiaľ tieto služby nie sú zabezpečované predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúceho upozorní na nevhodnosť pristaveného dopravného prostriedku v prípade, keď si dopravu kupujúci zabezpečuje sám.Ak trvá kupujúci aj napriek upozorneniu predávajúceho na odvozu nevhodným dopravným prostriedkom, vyznačí túto skutočnosť predávajúci do dodacieho listu alebo do faktúry.

Výber z dvoch typov prepravcov (Geis SK a IN-TIME).

Doprava nad €200,-
s DPH ZDARMA!